Για αρχάρ.

Βραβεία ζωτικότητας

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Βραβεία ζωτικότητας


Πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης του παιχνιδιού το εικονίδιο «βραβεία», μπείτε στην οθόνη της «καθημερινής καθοδήγησης».Η οθόνη της «καθημερινής καθοδήγησης» χωρίζεται σε τρία μέρη : Υπογραφή, καθημερινή καθοδήγηση και ετικέτα καθημερινής καθοδήγησης, ολοκληρώνοντας μπορείτε να λάβετε τα αντίστοιχα βραβεία.


Στο “Legend Online”, ολοκληρώνοντας το στόχο κάθε αποστολής λαμβάνετε βαθμούς ζωτικότητας. Οι βαθμοί ζωτικότητας αθροίζονται και όταν φτάσουν τους 10, 40, 80, 95 μπορείτε να αποκτήσετε τα αντίστοιχα βραβεία.


Στην αριστερή στήλη διαγράφονται καθαρά οι καθημερινές αποστολές που χρειάζεται καθημερινά να ολοκληρώνετε, ενώ η κάθε αποστολή αντιστοιχεί σε μία μονάδα ζωτικότητας, δηλαδή μπορείτε να αποκτήσετε αντίστοιχα βραβεία.